หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลังเขา
 

กลุ่มแม่บ้านหนองจอก
  
 

ศพด.อนุบาลห้วยคตบ้านชุมทหาร
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินโหง่น
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2559
 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ(งานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จำนวน [ 28 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์กราตรวจรับพัสดุ(งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถานที่ก่อสร้าง สายซอยปฎ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ โดยดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์แผนที่สี เพื่อการบริหารจัดการระดับหมู่บ้ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งโพ กิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งโพ การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน โด [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดู่ยืน [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศเทศบาลตำบลเขาบางแกรกเรื่อง การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งโพ ๑๘/๐๓/๒๕๖๒ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หัวไทร นศ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำซึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง การปรับปรุงเพิ่มกระบวนงาน และระยะเวลากา [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย PP ขนาด 80X180 ซม. พร้อมขา X-stand เพ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งโพ กิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฎศิลป์ จ อุทัยธานี วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งโพ กิจกรรมนักเรียนร.ร ผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที ๔/๑ ๖/๖๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อยาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต.บ่อ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งโพ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
   
 
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]

 
 
    
 
 
การบริหารจัดการขยะเปียก (หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อน .0023.3/ว 1849 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562) [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 47 
แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ฯ ไต่รมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปกิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ เขต3 นครสวรรค์ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/62 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 73 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 47 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/62 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 93 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.)รุ่นที่ 2 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (นบท.ก.) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง (อท.ส.) รุ่นที่ 2 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี20 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 44 
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มรสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 48 
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ด่วนที่สุด) [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 45 
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ด่วนที่สุด) [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 73 

 
 
สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 185  ตอบ 0  
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 316  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บ้ (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 358  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 347  ตอบ 0  
 
อบต.หนองขาหย่าง การขออนุญาตปลูกสร้่างบ้าน (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 1
อบต.น้ำรอบ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง พอจะมีเบอร์ติดต่อ อบต ไหมครับ (7 เม.ย. 2562)    อ่าน 456  ตอบ 2
อบต.ทองหลาง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (3 เม.ย. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นักวิชาการศึกษาชำนาญการหาที่โอนย้ายในจังหวัดอุทัยธานี (2 เม.ย. 2562)    อ่าน 300  ตอบ 4
ทต.เมืองการุ้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ (24 มี.ค. 2562)    อ่าน 712  ตอบ 4
อบต.ดอนขวาง แจ้งร้งเรียนเรื่องน้ำประปาในหมู่ที่ 3 ขุ่นมากค่ะ ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ (22 มี.ค. 2562)    อ่าน 1918  ตอบ 16
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) จพง.ธุรการ (16 มี.ค. 2562)    อ่าน 140  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 251  ตอบ 0
อบต.หนองฉาง รับโอนช่างโยธา (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 132  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม อยากให้อบต.ออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องการเผาขยะ เผาถ่าน (3 ก.พ. 2562)    อ่าน 168  ตอบ 1
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 93  ตอบ 0
อบต.ทุ่งนางาม เว็บไซต์ อบต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 79  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายพนรักงานส่วนตำบล สาบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (24 ม.ค. 2562)    อ่าน 286  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี พวกลูกจ้างตามภารกิจส่วนมากเด็กเส้นทั้งนั้น (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 10329  ตอบ 42
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)ผู้อำนวยการกองคลัง (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 402  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย (2 ม.ค. 2562)    อ่าน 221  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (27 ธ.ค. 2561)    อ่าน 170  ตอบ 2
อบต.หนองสรวง สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 226  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (6 ธ.ค. 2561)    อ่าน 23736  ตอบ 155